2
درجه کیفیت و قیمت سکه 100 دینار
درود
آیا سکه 100 دینار 1305 در تصویر دارای کیفیت بانکی میباشد و حدود قیمت آن چقدر است؟