3
سکه 2000دینار تصویری محمدعلی شاه
باسلام خدمت استاید گرامی
تقاضای تعیین اصالت درجه کیفی و قیمت حدودی سکه 2000دیناری تصویری محمدعلی پیوست را دارم
سپاس