0
قیمت و اصالت سکه مصدقی
با سلام، این سکه ها قیمتهاشون چنده با توجه به ضرب و کیفیت آنها. تاریخ تمامی سکه ها 1336