0
اصل بودن سکه ایلخانی
سلام.
آیا سکه ایلخانی ابوسعید بهادرخان اصل است؟