2
مدال تاجگذاری پهلوی اول
با سلام.
آیا این مدال اصل است؟
و اگر اصل است چه میزان ارزش دارد؟