3
به سيم اخر زدن
مطلب مربوط به آخرين پست اينستگرام سكه هاست
به سيم آخر زدن؛جريان برق هاي اولين با سه سيم به اطراف ميرسيد كه يكي از آن سيم اتصال چراغ كوچه خيابان ها بود و دومي آن براي دكاكين و خانه ها و آخرين آنها سيم فاز به نام شاه سيم كه خوردن و دست زدن به آن باعث پرت شدن و هلاك و رهايي از قيد زندگي ميگرديد
نقل از جعفر شهري
كتاب قند و نمك
انتشارات معين