0
اصل بودن سکه عثمانی
سلام. آیا این سکه نقره عثمانی اصل است و آیا ارزش نگهداری دارد؟