کارشناسی سکه ی دوره مغول
سلام ، اینجانب در حال بررسی مجموعه شخصی خودم به یک مورد جالب برخورد کردم ، لطفا" صاحب نظران و متخصصان این مورد را کارشناسی کنند ، ممنون می شوم ، بلوریان