0
نام و دوره تاریخی سکه
این چه سکه و مربوط به چه دوره تاریخی است؟