1
تعیین اصالت سکه 25دینار مسی رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه پیوست اصل است یابدل؟
درضمن درصورت امکان بفرمایید راه های تشخیص سکه های بدلی در این سری از دینار وشاهی های رضاشاهی چیست؟
چون یاتوجه به وفور عجیب وغیرعادی این سکه ها باعنوان سکه ضرب2!! وشباهت بسیار زیاد آنها با سکه های اصل واقعا تشخیص وانتخاب سکه اصل اقلا برای بنده مشکل است
سپاس