1
مدال سفر به انگستان ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا بفرمایید مدال پیوستی (مدال سفر به انگستان ناصرالدین شاه) اصل و در ردیف مدال های با ارزش قرار دارد؟
باتوجه به جنس مدال البته...
سپاس