لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

مدال آویز ورزشی

مدال آویز ورزشی - برنز - افتخار - سازمان تربیت بدنی -  محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - افتخار - سازمان تربیت بدنی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراش هایی پشت مدال وجود دارد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 23... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - بدمینتون - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - بدمینتون - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 31 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - بسکتبال دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - بسکتبال دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - دو با مانع - نیروی هوایی ارتش - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - دو با مانع - نیروی هوایی ارتش - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 29 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - شطرنج - استان کرمان - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - شطرنج - استان کرمان - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال ضرب خوردگی دارد که در تصویر مشخص نمی باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - شنا - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - شنا - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 33 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - فداراسیون کشتی - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - فداراسیون کشتی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 33 گرم قطر: 37 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - فوتبال - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - فوتبال - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ مس) وزن: 30 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - هاکی - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - هاکی - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 29 گرم قطر: 30*48 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - هند بال - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - هند بال - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 30 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - والیبال دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - والیبال دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - والیبال دختران - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - والیبال دختران - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 31 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - وزارت علوم و آموزش عالی -  محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - وزارت علوم و آموزش عالی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 21 گرم قطر: 37 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - وزنه برداری - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - وزنه برداری - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ مس) وزن: 39 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پرتاب دیسک دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - پرتاب دیسک دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پرتاب نیزه - استان کرمان - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - پرتاب نیزه - استان کرمان - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 23 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پرش از مانع دختران- آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - پرش از مانع دختران- آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پرش طول  دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - پرش طول دختران - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
- / برنز (رنگ برنز) / 26 گرم / 38 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - استان مازندران - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - استان مازندران - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه