لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

فتحعلی شاه قاجار

/memorial-medal/فتحعلی-شاه-قاجار-مدال.html2012-01-20
logo
سکه ها
فتحعلی شاه قاجار600600

در روی این مدال نوشته "السلطان بن السلطان فتحعلی شاه‏ قاجار" و در پشت مدال شیر و یک اژدها دیده می‏شود که روی دو پا بلند شده و دست های خود را روی‏ لوح ه‏ای که در میان آن نیز نقش شیر و خورشید نشسته تصویر شده است نهاده‏اند. در بالای مدال تاج شاهنشاهی ایران نقش بسته و در زیر پای شیر و اژدها ربانی دیده مشود که سه کلمه "اسد" "الله" الغالب" نوشته شده است.

این مدال در انگلستان ضرب شده است و به عنوان هدایائی از طرف دولت انگلیس بوسیله "سرگوراوزلی" به‏ دربار ایران فرستاده شد و به عنوان "دست لاف" بین وزراء و امراء و درباریان‏ پخش شده و هیچگونه ارزش پولی نداشته است. گفتنیست که این مدال از طرف دولت ایران‏ سفارش داده نشده است و پس از رسیدن به ایران هم در جریان دادوستد و دسترس‏ مردم قرار نگرفته است.

از قرائن چنین پیداست که مدال های نامبرده جدید پس از رسیدن به ایران‏ بعلت ضرب ارم نوظهور خارجی بر روی آنها بخصوص با آن اژدهای نامأنوسش‏ که به چشم ایرانیان آن زمان سخت بیگانه می‏نموده در طرز کتابت عبارت‏ (اسداله الغالب)که کلمه "اللّه" آن از نظر ایرانیان مسلمان در جای بسیار نامناسب افتاده است; ذوب گردیده، اثری از آنها در ایران باقی نمانده است و تنها تعدادی بسیار محدود در موزه های انگلستان وجود دارد.

مدال فتحعلی شاه

جنس این مدال از نقره است