لطفا منتظر بمانید...

500 دینار

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/500-دینار.html2011-06-29
logo
سکه ها

سکه پانصد دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان ناصرالدین شاه قاجار
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1293 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 500 دینار 1293 تاریخ به جای مبلغ نقره
2.3
18.2
لیست قیمت در ایران آنتیک
2 500 دینار 1297 نقره
2.3
 18.2
3 500 دینار 1298
نقره
2.3
18.2
4 500 دینار 1301
نقره
2.3
18.2
5
500 دینار 1306 نقره
 2.3 18.2
6
500 دینار 1307 نقره
 2.3 18.2
7 500 دینار 1309 نقره 2.3 18.2
8 500 دینار 1310
نقره
2.3
18.2
9 500 دینار 1311 نقره
2.3
18.2
10 500 دینار 1311 تاریخ زیر پای شیر
نقره
2.3
18.2
11 500 دینار 1312 تاریخ زیر پای شیر
نقره
 2.3 18.2
12 500 دینار 1313 تاریخ زیر پای شیر
نقره
2.3
18.2
13
500 دینار بدون تاریخ نقره
2.3
18.2
14
500 دینار بدون تاریخ صاحبقران
نقره
 2.3 18.2
سکه 500 دینار 1293 تاریخ به جای مبلغ - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1293 تاریخ به جای مبلغ - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1293 تاریخ به جای مبلغ - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1293 تاریخ به جای مبلغ - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1298 - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1298 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1301 - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1301 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سمت راست ترک پولک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 500 دینار 1306 - کیفیت AU - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1306 - کیفیت AU - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1306 -EF- ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1306 -EF- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1307 - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1307 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1309 - ضرب خارج از مرکز- ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1309 - ضرب خارج از مرکز- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1309 -(39)- ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1309 -(39)- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1309 -(39)- ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1309 -(39)- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1309 -(39)- پولک ناقص- ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1309 -(39)- پولک ناقص- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه با شکل فابریک ناقصی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 500 دینار 1311 تاریخ زیر پای شیر - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1311 تاریخ زیر پای شیر - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1312 تاریخ زیر پای شیر - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1312 تاریخ زیر پای شیر - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1312 تاریخ زیر پای شیر -AU- ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1312 تاریخ زیر پای شیر -AU- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1312 واریته تاریخ- ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1312 واریته تاریخ- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1312 واریته تاریخ- ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1312 واریته تاریخ- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه