لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

50 دینار

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/50-دینار.html2011-06-13
logo
سکه ها

سکه پنجاه دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
50 دینار
خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون
برگ زیتون تاج
تاج طهران
تاریخ


  • سال ضرب: از 1293 تا 1305
  • ضرب: ایران و اطریش
  • جنس: مس
  • وزن: 4.3 گرم
  • قطر: 25 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس

 وزن
(g)

قطر
(mm)
ارزش
1 50 دینار نمونه 1281 مس
10 30
لیست قیمت در ایران آنتیک
2 50 دینار 1293 مبلغ با عدد
 مس 4.3 25
3 50 دینار 1293 مبلغ با حروف مس 4.3 25
4 50 دینار 1294
 مس 4.3
25
5 50 دینار 1295
مس
4.3 25
6
50 دینار 1296
مس
 4.3 25
7
50 دینار 1297 مبلغ با عدد
مس
 4.3 25
 8 50 دینار 1297 مبلغ با حروف
 مس  4.3 25
 9 50 دینار 1297 بدون مبلغ مس
4.3
25
 10 50 دینار 1792 ارور در تاریخ [1297]  مس  4.3 25
11 50 دینار 1298  مس  4.3 25
12 50 دینار 1299
مس
4.3
 25
13 50 دینار 1399 ارور در تاریخ [1299]
 مس 4.3
25
14
50 دینار 129 ارور در تاریخ
 مس  4.3 25
15
 50 دینار 1300  مس  4.3 25
16  50 دینار 1200 ارور در تاریخ [1300]  مس 4.3
25
17 50 دینار 1301
 مس 4.3
25
18 50 دینار 1302  مس  4.3  25
19 50 دینار 1303
مس
 4.3  25
20 50 دینار 1330 ارور در تاریخ [1303]
 مس  4.3 25
21 50 دینار 303 ارور در تاریخ [1303]
 مس 4.3
 25
22 50 دینار 133 ارور در تاریخ [1303]
 مس  4.3 25
 23 50 دینار 1304
مس
4.3
 25
 24 50 دینار 1305 
مس
 4.3 25
 25 50 دینار بدون تاریخ
مس
 4.3  25
سکه 50 دینار - دو رو خورشید - ناصر الدین شاه

کد: 124019

سکه 50 دینار - دو رو خورشید - ناصر الدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1200 - ارور تاریخ - ناصرالدین شاه

کد: 542988

سکه 50 دینار 1200 - ارور تاریخ - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه با کاور به فروش می رسد. جنس: مس وزن: 4.3 گرم قطر:... ادامه

سکه 50 دینار 1200 -ارور تاریخ- ناصرالدین شاه

کد: 542987

سکه 50 دینار 1200 -ارور تاریخ- ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه با کاور به فروش می رسد. جنس: مس وزن: 4.3 گرم قطر: 25 میلیمتر روی سکه... ادامه

سکه 50 دینار 129 - ناصرالدین شاه

کد: 530122

سکه 50 دینار 129 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار 1293 - مبلغ با عدد - ناصرالدین شاه

کد: 750122

سکه 50 دینار 1293 - مبلغ با عدد - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1294 - 5 مبلغ چرخیده- ناصرالدین شاه

کد: 750123

سکه 50 دینار 1294 - 5 مبلغ چرخیده- ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1294 - بدون حرف F - ناصرالدین شاه

کد: 750129

سکه 50 دینار 1294 - بدون حرف F - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 50 دینار 1294 - حرف F نزدیک - ناصرالدین شاه

کد: 750125

سکه 50 دینار 1294 - حرف F نزدیک - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 دینار 1294 - حرف F نزدیک- ناصرالدین شاه

کد: 758901

سکه 50 دینار 1294 - حرف F نزدیک- ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 562301

سکه 50 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 50 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 750890

سکه 50 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 50 دینار 1295 - EF- ناصرالدین شاه

کد: 562398

سکه 50 دینار 1295 - EF- ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 530120

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 562391

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه به رنگ آبی در آمده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 530121

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

کد: 562478

سکه 50 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

کد: 562431

سکه 50 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه:سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 50 دینار 1296 - ناصرالدین شاه

کد: 562470

سکه 50 دینار 1296 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار 1296 -مکرر روی سکه- ناصرالدین شاه

کد: 562477

سکه 50 دینار 1296 -مکرر روی سکه- ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1297 - 2 تاریخ مکرر- ناصر الدین شاه

کد: 657389

سکه 50 دینار 1297 - 2 تاریخ مکرر- ناصر الدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه