لطفا منتظر بمانید...

500 دینار خطی

سکه پانصد دیناری مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1313 تا 1322
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 500 دینار خطی 1313      
نقره
2.3 18.2  900,000 1,700,000 2,500,000
2
500 دینار خطی 1314
نقره
2.3
18.2
 900,000 1,500,000 2,000,000
3
500 دینار خطی 1316
نقره 2.3
18.2  600,000 900,000 1,300,000
4
500 دینار خطی 1317
نقره 2.3
18.2
 600,000 900,000 1,300,000
5
500 دینار خطی 1318
نقره 2.3
18.2
 600,000 900,000 1,300,000
6
500 دینار خطی 1319
نقره 2.3
18.2
600,000 900,000 1,300,000
7
500 دینار خطی 1322
نقره 2.3
18.2
250,000 450,000 700,000
8 500 دینار خطی 13322 ارور تاریخ نقره 2.3 18.2 500,000 700,000 1,000,000
9 500 دینار خطی بدون تاریخ
نقره 2.3
18.2
 200,000 350,000 600,000

سکه 500 دینار 13114/3 - ارور و سورشارژ تاریخ- مظفر الدین شاه

کد: 560218

سکه 500 دینار 13114/3 - ارور و سورشارژ تاریخ- مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1313 - مظفر الدین شاه

کد: 560217

سکه 500 دینار 1313 - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1314 - ضرب بر پولک اشتباه - مظفر الدین شاه

کد: 560213

سکه 500 دینار 1314 - ضرب بر پولک اشتباه - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1314 - ضرب بر پولک نادرست - مظفر الدین شاه

کد: 560215

سکه 500 دینار 1314 - ضرب بر پولک نادرست - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1314 - مظفر الدین شاه

کد: 560214

سکه 500 دینار 1314 - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1316- مظفرالدین شاه

کد: 454237

سکه 500 دینار 1316- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه

کد: 562217

سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
500,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه

کد: 562218

سکه 500 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه نقص دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 500 دینار 1318 - مکرر تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 560219

سکه 500 دینار 1318 - مکرر تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1322 - دو ضرب خارج از مرکز - مظفرالدین شاه

کد: 454683

سکه 500 دینار 1322 - دو ضرب خارج از مرکز - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه

کد: 454278

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه

کد: 454901

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
650,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه

کد: 454682

سکه 500 دینار 1322- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - ترک پولک -  مظفرالدین شاه

کد: 623082

سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - ترک پولک - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه ترک پولک دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 623080

سکه 500 دینار 1328 ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار 2311 ارور در تاریخ و مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه

کد: 946310

سکه 500 دینار 2311 ارور در تاریخ و مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
500,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 454210

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 454737

سکه 500 دینار بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
320,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ -بدون کنگره- مظفرالدین شاه

کد: 454789

سکه 500 دینار بدون تاریخ -بدون کنگره- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 170 درجه- مظفرالدین شاه

کد: 454904

سکه 500 دینار بدون تاریخ -چرخش 170 درجه- مظفرالدین شاه
500,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.