لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

شاهی سفید

/mechanical-coins/مظفرالدین-شاه-قاجار-ماشینی/شاهی-سفید-ماشینی-2-3.html2011-07-04
logo
سکه ها

سکه شاهی مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.7 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 شاهی 1301 ارور در تاریخ (استفاده از قالب اشتباه)
نقره 0.7 16 لیست قیمت در ایران آنتیک
2 شاهی 1309 ارور در تاریخ (استفاده از قالب اشتباه) نقره 0.7 16
3 شاهی 1314
نقره
0.7 16
4 شاهی 1314 و 1301 دو تاریخ نقره
0.7 16
5 شاهی 1316 نقره 0.7 16
6
شاهی 1317 و 1301 دو تاریخ نقره 0.7 16
7 شاهی 1318 و 1309 دو تاریخ نقره 0.7 16
8
شاهی 1319 نقره 0.7 16
9
شاهی 1039 ارور در تاریخ [1319] نقره 0.7 16
10
شاهی 1320 
نقره 0.7 16
11 شاهی 8310 ارور در تاریخ
نقره 0.7 16
12 شاهی بدون تاریخ ، سورشارژ شاهی روی یکتومان نقره 0.7
16
13
شاهی بدون تاریخ و مبلغ
نقره 0.7
16
سکه سورشارژ شاهی روی یکتومان - مظفرالدین شاه
سکه سورشارژ شاهی روی یکتومان - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه شاهی 1300 - قالب اشتباه - مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1300 - قالب اشتباه - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1301 - ارور در تاریخ - پولک ناقص- مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1301 - ارور در تاریخ - پولک ناقص- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیارعالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و هماننید تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -بانکی- مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -بانکی- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -چرخش 180 درجه- مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -چرخش 180 درجه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1309 - مکرر پشت سکه - مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1309 - مکرر پشت سکه - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 131 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه شاهی 131 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 13108 و 1309 - پولک ناقص - مظفر الدین شاه
سکه شاهی 13108 و 1309 - پولک ناقص - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1316 - مظفر الدین شاه
سکه شاهی 1316 - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1316 و 1301 دو تاریخ - مظفر الدین شاه
سکه شاهی 1316 و 1301 دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه شاهی 1317 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
سکه شاهی 1317 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1318 و 1309 - دو تاریخ - نوع اول - مظفر الدین شاه
سکه شاهی 1318 و 1309 - دو تاریخ - نوع اول - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه