لطفا منتظر بمانید...

شاهی سفید

سکه شاهی مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.7 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 شاهی 1301 ارور در تاریخ (استفاده از قالب اشتباه)
نقره 0.7 16 60,000 100,000 150,000
2 شاهی 1309 ارور در تاریخ (استفاده از قالب اشتباه) نقره 0.7 16 80,000 120,000 200,000
3 شاهی 1314
نقره
0.7 16 150,000 300,000 400,000
4 شاهی 1314 و 1301 دو تاریخ نقره
0.7 16 150,000 300,000
500,000
5 شاهی 1316 نقره 0.7 16 150,000 250,000 400,000
6
شاهی 1317 و 1301 دو تاریخ نقره 0.7 16 200,000
300,000 400,000
7 شاهی 1318 و 1309 دو تاریخ نقره 0.7 16 150,000 200,000 400,000
8
شاهی 1319 نقره 0.7 16 60,000 100,000 150,000
9
شاهی 1039 ارور در تاریخ [1319] نقره 0.7 16 200,000 300,000 400,000
10
شاهی 1320 
نقره 0.7 16 250,000 400,000 700,000
11 شاهی 8310 ارور در تاریخ
نقره 0.7 16 300,000 600,000 800,000
12 شاهی بدون تاریخ ، سورشارژ شاهی روی یکتومان نقره 0.7
16 200,000 400,000 600,000
13
شاهی بدون تاریخ و مبلغ
نقره 0.7
16
80,000 110,000 150,000

سکه سورشارژ شاهی روی یکتومان - مظفرالدین شاه

کد: 500415

سکه سورشارژ شاهی روی یکتومان - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه شاهی 1300 - قالب اشتباه - مظفرالدین شاه

کد: 965223

سکه شاهی 1300 - قالب اشتباه - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1301 - ارور در تاریخ - پولک ناقص- مظفرالدین شاه

کد: 965224

سکه شاهی 1301 - ارور در تاریخ - پولک ناقص- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیارعالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 965222

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و هماننید تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -بانکی- مظفرالدین شاه

کد: 965221

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -بانکی- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه

کد: 965227

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -چرخش 180 درجه- مظفرالدین شاه

کد: 965225

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -چرخش 180 درجه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 621544

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 621545

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1309 - مکرر پشت سکه - مظفرالدین شاه

کد: 621546

سکه شاهی 1309 - مکرر پشت سکه - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 131 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 913313

سکه شاهی 131 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 13108 و 1309 - پولک ناقص - مظفر الدین شاه

کد: 854281

سکه شاهی 13108 و 1309 - پولک ناقص - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه

کد: 621547

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه

کد: 621548

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه

کد: 854214

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه

کد: 854219

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1316 - مظفر الدین شاه

کد: 854210

سکه شاهی 1316 - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1316 و 1301 دو تاریخ - مظفر الدین شاه

کد: 854218

سکه شاهی 1316 و 1301 دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه شاهی 1317 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه

کد: 854216

سکه شاهی 1317 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1318 و 1309 - دو تاریخ - نوع اول - مظفر الدین شاه

کد: 854212

سکه شاهی 1318 و 1309 - دو تاریخ - نوع اول - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.