لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

شاهی سفید

/mechanical-coins/مظفرالدین-شاه-قاجار-ماشینی/شاهی-سفید-ماشینی-2-3.html2011-07-04
logo
سکه ها

سکه شاهی مظفرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان مظفرالدین شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1314 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.7 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 شاهی 1301 ارور در تاریخ (استفاده از قالب اشتباه)
نقره 0.7 16 لیست قیمت در ایران آنتیک
2 شاهی 1309 ارور در تاریخ (استفاده از قالب اشتباه) نقره 0.7 16
3 شاهی 1314
نقره
0.7 16
4 شاهی 1314 و 1301 دو تاریخ نقره
0.7 16
5 شاهی 1316 نقره 0.7 16
6
شاهی 1317 و 1301 دو تاریخ نقره 0.7 16
7 شاهی 1318 و 1309 دو تاریخ نقره 0.7 16
8
شاهی 1319 نقره 0.7 16
9
شاهی 1039 ارور در تاریخ [1319] نقره 0.7 16
10
شاهی 1320 
نقره 0.7 16
11 شاهی 8310 ارور در تاریخ
نقره 0.7 16
12 شاهی بدون تاریخ ، سورشارژ شاهی روی یکتومان نقره 0.7
16
13
شاهی بدون تاریخ و مبلغ
نقره 0.7
16
سکه سورشارژ شاهی روی یکتومان - مظفرالدین شاه

کد: 500415

سکه سورشارژ شاهی روی یکتومان - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.7 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه شاهی 1300 - قالب اشتباه - مظفرالدین شاه

کد: 965223

سکه شاهی 1300 - قالب اشتباه - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1301 - ارور در تاریخ - پولک ناقص- مظفرالدین شاه

کد: 965224

سکه شاهی 1301 - ارور در تاریخ - پولک ناقص- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیارعالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 965222

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و هماننید تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -بانکی- مظفرالدین شاه

کد: 965221

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -بانکی- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه

کد: 965227

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -چرخش 180 درجه- مظفرالدین شاه

کد: 965225

سکه شاهی 1301 ارور در تاریخ -چرخش 180 درجه- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 621544

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 621545

سکه شاهی 1309 - ارور در تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1309 - مکرر پشت سکه - مظفرالدین شاه

کد: 621546

سکه شاهی 1309 - مکرر پشت سکه - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 131 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 913313

سکه شاهی 131 - ارور تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 13108 و 1309 - پولک ناقص - مظفر الدین شاه

کد: 854281

سکه شاهی 13108 و 1309 - پولک ناقص - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه

کد: 621547

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه

کد: 621548

سکه شاهی 1314 - 4 تاریخ چرخیده - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه

کد: 854214

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه

کد: 854219

سکه شاهی 1314 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1316 - مظفر الدین شاه

کد: 854210

سکه شاهی 1316 - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1316 و 1301 دو تاریخ - مظفر الدین شاه

کد: 854218

سکه شاهی 1316 و 1301 دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه شاهی 1317 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه

کد: 854216

سکه شاهی 1317 و 1301 - دو تاریخ - مظفر الدین شاه
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1318 و 1309 - دو تاریخ - نوع اول - مظفر الدین شاه

کد: 854212

سکه شاهی 1318 و 1309 - دو تاریخ - نوع اول - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه