لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

2 ریال

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/2-ریال-جمهوری-اسلامی.html2011-08-13
logo
سکه ها

سکه دو ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
2 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
دو ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.2  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
2 ریال 1358
نیکل
3
22.2
 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2 ریال 1358 با چرخش 180 درجه نیکل
3
22.2
3
2 ریال 1358 با چرخش 45 درجه
 نیکل 3
22.2
4
2 ریال 1359
 نیکل 3
22.2
5
2 ریال 1359 با چرخش 180 درجه
 نیکل 3
22.2
6
2 ریال 1360
 نیکل 3
22.2
7
2 ریال 1360 انعکاس روی سکه
 نیکل 3
22.2
 8 2 ریال 1361
 نیکل 3
22.2
9
2 ریال 1362
 نیکل 3
22.2
10
2 ریال 1362 انعکاس روی سکه
 نیکل 3
22.2
11
2 ریال 1363 "لا" اسلامی کوتاه
 نیکل 3
22.2
12
2 ریال 1363 "لا" اسلامی بلند
 نیکل 3
22.2
13
2 ریال 1364 "لا" اسلامی کوتاه
 نیکل 3
22.2
14
2 ریال 1364 با چرخش 60 درجه
 نیکل 3
22.2
15
2 ریال 1364 "لا" اسلامی بلند
 نیکل 3
22.2
16
2 ریال 1365 تاریخ باز "لا" اسلامی کوتاه
 نیکل 3
22.2
17 2 ریال 1365 تاریخ باز "لا" اسلامی بلند
 نیکل 3
22.2
18
2 ریال 1365 تاریخ فشرده "لا" اسلامی کوتاه
 نیکل 3
22.2
19
2 ریال 1365 تاریخ فشرده "لا" اسلامی بلند
 نیکل 3
22.2
20
2 ریال 1366
 نیکل 3
22.2
21
2 ریال 1366 مکرر تاریخ "6"
 نیکل 3
22.2
22
2 ریال 1367
 نیکل 3
22.2
سکه 2 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1358 - طلایی - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1358 - طلایی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1358 - چرخش 80 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1358 - چرخش 80 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال 1358 -با چرخش 60 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1358 -با چرخش 60 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1359 - ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1359 - ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال 1359 -مکرر و انعکاس روی سکه- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1359 -مکرر و انعکاس روی سکه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال 1359 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1359 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 2 ریال 1360 - چرخش 45 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1360 - چرخش 45 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2 ریال 1360 انعکاس روی سکه
سکه 2 ریال 1360 انعکاس روی سکه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
کیفیت همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 2 ریال 1361 - انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1361 - انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1361 مکرر در پشت سکه
سکه 2 ریال 1361 مکرر در پشت سکه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال 1361 مکرر پشت سکه - بانکی
سکه 2 ریال 1361 مکرر پشت سکه - بانکی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1361- برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1361- برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1363 "لا" اسلامی کوتاه - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1363 "لا" اسلامی کوتاه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
کیفیت سکه بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران گل... ادامه

سکه 2 ریال 1363 «لا» بلند -بانکی- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1363 «لا» بلند -بانکی- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و به تعداد موجود میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1364 "لا" اسلامی بلند - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1364 "لا" اسلامی بلند - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه