لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2000 دینار تصویری

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/2000-دینار-تصویری-ماشینی-2.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجار

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران
دو هزار دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج  • سال ضرب: از 1331 تا 1344
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
2000 دینار 1330
نقره
 9.21  27 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2000 دینار 1331
نقره 9.21
27
3
2000 دینار 1332
نقره 9.21
27
4
2000 دینار 1333 نقره 9.21
27
5
2000 دینار 1334 نقره 9.21
27
6
2000 دینار 1335 سایز کوچک نقره 9.21
27
7
2000 دینار 1335 سایز بزرگ
نقره 9.21
28
8
2000 دینار 1336، تاج با منگول نقره 9.21
27
9
2000 دینار 1336، تاج بدون منگول نقره 9.21
27
10
2000 دینار 1336، بدون یقه
نقره 9.21
27
11
2000 دینار 1337
نقره 9.21
27
12
2000 دینار 1339 نقره 9.21
27
13
2000 دینار 1340، 40 تاریخ ریز نقره 9.21
27
14
2000 دینار 1340، 40 تاریخ درشت
نقره 9.21
27
15
2000 دینار 1341/31 سورشارژ در تاریخ
نقره 9.21
27
16
2000 دینار 1341 نقره 9.21
27
17
2000 دینار 1342
نقره 9.21
27
18
2000 دینار 1343 نقره 9.21
27
19
2000 دینار 1344/34 سورشارژ در تاریخ نقره 9.21
27
20
2000 دینار 1344 نقره 9.21
27
21
2000 دینار 133 ارور در تاریخ، بدون یقه نقره 9.21
27
22
2000 دینار 133 ارور در تاریخ، با یقه نقره 9.21
27
سکه 2000 دینار 1339/5 سورشارژ - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1339/5 سورشارژ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2000 دینار 1339/5 سورشارژ - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1339/5 سورشارژ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1339/6 سورشارژ - با یقه - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1339/6 سورشارژ - با یقه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1339/6 سورشارژ - بدون یقه - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1339/6 سورشارژ - بدون یقه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1339/6 سورشارژ - بدون یقه - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1339/6 سورشارژ - بدون یقه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - 4 مکرر - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340 - 4 مکرر - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - 4 مکرر - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340 - 4 مکرر - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - 40 تاریخ بزرگ - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340 - 40 تاریخ بزرگ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - 40 تاریخ بزرگ - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340 - 40 تاریخ بزرگ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - 40 تاریخ ریز- AU- احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340 - 40 تاریخ ریز- AU- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - مکرر روی مبلغ - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340 - مکرر روی مبلغ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - مکرر روی مبلغ -بانکی- احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340 - مکرر روی مبلغ -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2000 دینار 1340/30 - سورشارژ تاریخ - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340/30 - سورشارژ تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340/30 - سورشارژ تاریخ- احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340/30 - سورشارژ تاریخ- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340/39 - سورشارژ تاریخ- احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340/39 - سورشارژ تاریخ- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340/39 - سورشارژ تاریخ- احمد شاه
سکه 2000 دینار 1340/39 - سورشارژ تاریخ- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1341 - احمد شاه
سکه 2000 دینار 1341 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1341 -AU- احمد شاه
سکه 2000 دینار 1341 -AU- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1341 -بانکی- احمد شاه
سکه 2000 دینار 1341 -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه