لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه تبلیغاتی - 16 - 4 - 99

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

ربع پهلوی آریا مهر

/gold-coin/پهلوی-دوم-طلا/ربع-پهلوی/ربع-پهلوی-آریا-مهر.html2011-08-03
logo
سکه ها

سکه ربع پهلوی ، محمدرضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
 محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
ربع پهلوی
تصویر شاه
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
شیر و خورشید

تاج • سال ضرب: 1353 تا 1358 خورشیدی
 • ضرب: ایران
 • جنس: طلا
 • عیار: 900
 • وزن: 2.02 گرم
 • قطر: 14 میلیمتر 
 •  
سکه ربع پهلوی تصویری 1332 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1332 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 14 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لک و خراش های ریز روی سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1333 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1333 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه دو ضربه خوردگی در کنگره سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1333 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1333 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1334 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1334 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1335 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1335 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1335 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1335 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1338 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1338 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1340 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1340 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1342 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1342 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1344 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1344 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1346 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1346 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1348 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1348 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1349 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1349 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1350 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1350 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1351 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1351 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1352 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1354 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1354 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1355 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1355 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1355 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1355 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربع پهلوی تصویری 1358 - محمد رضا شاه
سکه ربع پهلوی تصویری 1358 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا / 2.03 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.