لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

بهرام یکم

/ancient-coins/ساسانیان/بهرام-یکم.html2012-03-26
logo
سکه ها

بهرام یکم (271 – 274 ميلادی)

بهرام بزرگترين پسر شاپور بود ولی هرمز او را كنار زده بود. با مرگ هرمز اول بهرام اول در سن 58 سالگی به شاهی رسيد. او به كردر مقام و منزلت بالايی داد. بهرام مانی را به زندان انداخت و او را در زندان به قتل رساند. بهرام را مردي خوش سيما و بردبار دانسته اندمدت شاهی او را از سه سال تا سه سال و سه ماه نوشته اند

نيم رخ راست بهرام با افسر شهرياري متشعشع كه گويي بر آن نصب شده است. از تاج ها نواركي بيرون آمده، آرايش مو تا اندازه اي به شكل گيسوي محكم بافته است. نوشته آن شامل بغ مزداپرست خدايگان بهرام شاهان شاه ايران و انيران كه چهر از ايزدان دارد. پشت سكه شامل آتشگاه مانند سكه­ هاي هرمزد و در دو سوي آن دو هيكل با شمشير و كمر ايستاده اند كه به دو سوي گوناگون مي­نگرند؛ يكي از آن ها تصوير ايزد ميترا و ديگري تصوير شاپور يكم "با تاج كنگره و گوي دار" و نوشته پهلوي آتش بهرام است.

فهرست سکه های بهرام یکم ساسانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.