لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه تبلیغاتی - 16 - 4 - 99

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

سکه ماشینی

/mechanical-coins.html2011-05-19
logo
سکه ها

فهرست سکه های ماشینی ایران

تعریف سکه ماشینی

عنوان سکه ماشینی به سکه هایی داده می شود که با استفاده از ماشین ها و دستگاهای تمام خودکار تولید و ضرب شده اند.

تفاوت سکه ماشینی با سکه چکشی

ويژگی کلی سکه چکشی :

1. معمولا هر شهر بزرگ برای خود ضرابخانه داشت و سکه ضرب می نمود

2. میزان عیار سکه در هر شهر متفاوت بود

3. متحد الشکل نیستند (در یک نوع سکه)

4. اندازه ، قطر و وزن یکسانی ندارند (در یک نوع سکه)

ویژگی کلی سکه ماشینی :

1. معمولا در یک ضرابخانه مرکزی ضرب می شود

2. شکل یکنواخت و پایدار دارند (در یک نوع سکه)

3. جنس و عیار یکسان دارند (در یک نوع سکه)

4. اندازه ، قطر و وزن یکسان دارند (در یک نوع سکه)

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده قیمت سکه ماشینی

قیمت سکه های ماشینی بصورت جدول فراهم آمده است که دارای تقسیم بندی کیفیت برای هر سکه کلکسیونی است. جهت دریافت قیمت سکه نقره ، برنز و نیکل ماشینی پس از ورود به هر یک از دوره های زیر، می توانید بر روی سکه ماشینی مورد نظر کلیک نمایید.

سکه 1 ریال دو تاج 1353 - محمدرضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1353 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1354 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1354 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 2536 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 2536 - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 1 ریال فائو 1350 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال فائو 1350 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.82 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال فائو 1351 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال فائو 1351 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.82 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال قدس 1359 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد.   روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال گل لاله یوم القدس پشت... ادامه

سکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد.   روی سکه 1 ریال پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 -چرخش حدود 40 درجه
سکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 -چرخش حدود 40 درجه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با انعکاس شیر روی سکه
سکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با انعکاس شیر روی سکه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1357 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال 1357 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه تاریخ... ادامه

سکه 10 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت بسته- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت بسته- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ متوسط- پشت باز- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1361 - تاریخ متوسط- پشت باز- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک- پشت باز- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک- پشت باز- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک- پشت بسته- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک- پشت بسته- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 10 ریال 1364 - صفر مبلغ کوچک -پشت باز- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1364 - صفر مبلغ کوچک -پشت باز- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 10 ریال 1365 - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1365 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 10 ریال 1366- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1366- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری... ادامه

سکه 10 ریال 1367 تاریخ بزرگ- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1367 تاریخ بزرگ- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری... ادامه