لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه نیکل":

نام ها

سکه 20 ریال فائو 2536 - دو ضرب - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 2536 - دو ضرب - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال فائو 2536 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 2536 -بانکی- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: پشت سکه کمی گرفتگی قالب دارد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه... ادامه

سکه 20 ریال فائو 2536 -ضرب بر پولک ناقص- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 2536 -ضرب بر پولک ناقص- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 133552 -دو ضرب- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 133552 -دو ضرب- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه کیفیت بسیار عالی و با کاور بفروش می رسد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - طلایی - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - طلایی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - چرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - چرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. جنس: نیکل وزن: 9... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه کیفیت بسیار عالی و با کاور بفروش می رسد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و همانند تصویر می باشد. توجه: روی سکه خراش های مویی وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - کیفیت AU- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - کیفیت AU- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 -چرخش 50 درجه- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 -چرخش 50 درجه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
کیفیت این سکه بینهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: پشت سکه کمی گرفتگی قالب دارد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 -مکرر- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1352 -مکرر- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه با کاور به فروش می رسد روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه تاریخ... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1353 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1353 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 -مکرر روی سکه- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 -مکرر روی سکه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه