لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 1 ریال فائو طلایی 1353 - محمد رضا شاه

کد: 630018

سکه 1 ریال فائو طلایی 1353 - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.82 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 10 ریال 1346 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 585013

سکه 10 ریال 1346 -بانکی- محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 25 دینار 1326 - محمدرضا شاه

کد: 032157

سکه 25 دینار 1326 - محمدرضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفنگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 10 ریال 1349 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 560477

سکه 10 ریال 1349 -بانکی- محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1327 - محمد رضا شاه

کد: 690393

سکه 5 ریال 1327 - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 8 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال مصدقی 1334 - محمد رضا شاه

کد: 452894

سکه 5 ریال مصدقی 1334 - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب روی سکه- محمد رضا شاه

کد: 865365

سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب روی سکه- محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال فائو طلایی 1354 - محمد رضا شاه

کد: 630908

سکه 1 ریال فائو طلایی 1354 - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.82 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1342 - محمد رضا شاه

کد: 546288

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1342 - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 - محمد رضا شاه

کد: 857018

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لکی روی سکه وجود دارد که در نتیجه مراحل تولید، کوپر واش ایجاد شده است. سکه در کاور منقش به... ادامه

سکه 5 ریال 1323 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 210323

سکه 5 ریال 1323 - بانکی - محمد رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 8 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. و به تعداد موجود است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1325 - محمد رضا شاه

کد: 560222

سکه 5 ریال 1325 - محمد رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 8 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1351 -ترک قالب روی تاریخ- محمدرضا شاه

کد: 202307

سکه 50 دینار برنز 1351 -ترک قالب روی تاریخ- محمدرضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1337 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 565689

سکه 5 ریال دو تاج 1337 - بانکی - محمد رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1346 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 562107

سکه 5 ریال دو تاج 1346 - بانکی - محمد رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بانکی  میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1343 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 860238

سکه 5 ریال دو تاج 1343 -بانکی- محمد رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بانکی  میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1345 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 750190

سکه 5 ریال دو تاج 1345 - بانکی - محمد رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بانکی  میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه

کد: 156015

سکه 2 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال مصدقی 1332 -نوشته ها بزرگ- محمد رضا شاه

کد: 565898

سکه 1 ریال مصدقی 1332 -نوشته ها بزرگ- محمد رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1324 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 326522

سکه 5 ریال 1324 - بانکی - محمد رضا شاه
48,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 8 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. و به تعداد موجود است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.