لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب هیتون -AU- رضا شاه

کد: 589325

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب هیتون -AU- رضا شاه
35,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه

کد: 568010

سکه 2000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه
55,000 تومان 50,000 تومان
-9%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1308 - AU - رضا شاه

کد: 986233

سکه 2000 دینار تصویری 1308 - AU - رضا شاه
40,000 تومان 35,000 تومان
-13%
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1335 - احمد شاه

کد: 547429

سکه 5000 دینار 1335 - احمد شاه
95,000 تومان 88,000 تومان
-7%
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1342 - احمد شاه

کد: 232506

سکه 2000 دینار 1342 - احمد شاه
29,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1344 -EF- احمد شاه

کد: 568790

سکه 1000 دینار 1344 -EF- احمد شاه
50,000 تومان 40,000 تومان
-20%
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 شاهی 1314 - باکنگره - رضا شاه

کد: 423029

سکه 10 شاهی 1314 - باکنگره - رضا شاه
40,000 تومان
خورشیدی / مس / 4.4 گرم / 24 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه چند ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه

کد: 868589

سکه 5000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه
78,000 تومان 75,000 تومان
-4%
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار نیکل 1310 - رضا شاه

کد: 120127

سکه 25 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
80,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.86 گرم / 24 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح و دور سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه

کد: 230182

سکه 2000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
220,000 تومان 200,000 تومان
-9%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه بالای تاج مظفرالدین شاه ضربه خوردگی وجود دارد که در تصویر مشخص است. سکه در کاور... ادامه

سکه 2000 دینار 1337 - احمد شاه

کد: 456121

سکه 2000 دینار 1337 - احمد شاه
30,000 تومان 28,000 تومان
-7%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1344 - AU - احمد شاه

کد: 653016

سکه 5000 دینار 1344 - AU - احمد شاه
130,000 تومان 110,000 تومان
-15%
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1297 - ناصرالدین شاه

کد: 452303

سکه 2000 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
38,000 تومان 30,000 تومان
-21%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1306 - ضرب تهران - رضا شاه

کد: 652390

سکه 2000 دینار تصویری 1306 - ضرب تهران - رضا شاه
45,000 تومان 40,000 تومان
-11%
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1340 - بدون یقه - احمد شاه

کد: 346025

سکه 5000 دینار 1340 - بدون یقه - احمد شاه
90,000 تومان 85,000 تومان
-6%
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1320 - مظفرالدین شاه

کد: 562388

سکه 2 قران 1320 - مظفرالدین شاه
28,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1340 - احمد شاه

کد: 653248

سکه 2000 دینار 1340 - احمد شاه
29,000 تومان 27,000 تومان
-7%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال 1310 - AU - رضا شاه

کد: 989206

سکه 2 ریال 1310 - AU - رضا شاه
40,000 تومان 34,000 تومان
-15%
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 10 گرم / 26.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1304 -ناصر الدین شاه

کد: 245014

سکه 2000 دینار صاحبقران 1304 -ناصر الدین شاه
50,000 تومان 45,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1334 -بانکی- احمد شاه

کد: 663564

سکه 2000 دینار 1334 -بانکی- احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراش های بسیار ریز روی سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی