3
20 ریالی سومین سالگرد انقلاب اسلامی
سلام علیکم در جداول سایت برای سکه 20 ریالی سومین سالگرد چهار واریته فهرست شده از جمله دو واریته پولک ضخیم که در جداول ایران آنتیک این دو واریته حذف شده است. البته بنظر می رسد پولک ها تفاوت وزنی نداشته باشند و تنها لبه پولک موارد حذف شده ضخیم تر است. آیا این مساله نمی تواند ناشی از این باشد که برای ضرب این سکه ها از 20 ریالی پهلوی اول با قطر 31 میلیمتر استفاده شده و ضخامت بیشتر لبه مربوط رساندن قطر سکه به سکه های 20 ریالی سومین سالگرد یعنی 30/8 میلیمتر بوده است؟