1
شناسایی نوع و دوره سكه چکشی
باسلام. لطفا دوره سكه مذكور را تعيين و نوع آنرا ذكر كنيد.
وزن: ١/٢٣گرم قطر: ١٨ميليمتر ضخامت: ١ميليمتر
باتشكر.