1
تعیین اصالت مدال نجات اذربایجان
سلام ایا مدال نجات اذربایجان من اصل هست . فقط یه نکته اینکه با تیزآب تمیزش کردم