بهترين عنوان براى نام گذارى واحدپولى ايران
سلام
وقت همه اساتيد و دوستان بخير
چند سوال داشتم كه پاسخ آنها سليقه اى هست ولى خُب دوست داشتم سليقه اساتيد و دوستان را هم بدانم؛
١-باتوجه به اسامى زيادى كه واحدپولى ايران درطول تاريخ داشته (مانند؛ دينار ، شاهى ، تومان ، ريال و...) به نظرشما از بين تمام واحدهاى پولى از ابتدا تا زمان حال، باتوجه به وسعت قومى ،زبانى و فرهنگى بهترين (زيباترين، جامع ترين) واحدپولى كشور در طول تاريخ كدام بوده؟
٢-آيا واحد پول ريال را از نظر نام مناسب ايران مى دانيد؟ علت؟
٣-اگر فرض كنيم روزى انتخاب واحدپولى كشور را به شما واگذار كنند، چه نامى براى واحدپولى كشور انتخاب مى كنيد؟
موفق و سربلند باشيد