1
سکه اسکندر
با سلام
آیا دوستان اصالت این سکه رو تایید میکنند؟
اگر بله، با توجه به کیفیت این سکه ارزش جمع آوری دارد؟