سکه 5000دینار محمدعلی شاه
باسلام
لطفا راهنمایی فرمایید سکه 5000دیناری پیوست اصل است یا بدل
درصورت بدل بودن وبا توجه به کمیابی این سکه وعدم امکان تطابق ظاهری نشانه های بدل بودن سکه را بفرمایید
سپاس