1
سکه ۱۰ریالی کشیده
یه سکه ده ریالی کشیده تو مجموعه ام دارم که نمونش جایی ندیدم از لحاظ ابعاد حدود ۲میل کوچکتر از سکه های دیگست وزنشم ۶ گرمه در صورتی که سکه های مشابه ۸ گرمه وجالب رنگشه رنگ زرد کمرنگه میخوام بدونم این نشانها مربوط به ارور سکه هست یا دوستی تابحال با این مشخصات سکه ای دیده