سکه ده ريالي جمهوري
درود
سکه های ده ريالي ٥٩ و ٦٠ پشت بسته از نظر كميت در چه رده اي قرار ميگيرد؟
قيمت پيشنهادي شما براي اين دو سكه چقدر می باشد؟
ممنون