3
کیفیت سکه ۵ ریال ۱۳۱۲ رضا شاه
اساتید محترم میشه کیفیت این سکه ۵ ریال ۱۳۱۲ رضا شاه را تعیین کنید با تشکر فراوان