1
مرمت سكه
سلام
چندتاسكه كمياب دارم كه متاسفانه دستك دار هستند...
به نظرشماچطورى دستك ها رو ازشون جداكنم كه به سكه ها آسيب نرسه ياآسيب كمترى برسه؟
موفق باشيد