صفحه قبل
مرمت سكه
سلام
چندتاسكه كمياب دارم كه متاسفانه دستك دار هستند...
به نظرشماچطورى دستك ها رو ازشون جداكنم كه به سكه ها آسيب نرسه ياآسيب كمترى برسه؟
موفق باشيد