رول سكه
سلام
مدتى هست كه سكه هاى رايج كشور به صورت رول خريد و فروش مى شود... (افرادى به صورت رول، سكه جمع آورى مى كنند...)
خواستم نظر دوستان و كارشناسان محترم رو در اين زمينه بدونم...
١-موافق هستيد؟ دليل؟
٢-مخالف هستيد؟ دليل؟
از پاسخگويى همه عزيزان صميمانه متشكرم
موفق و سربلند باشيد