2
امتیاز کنار نام ها
سلام
این امتیاز کنار نام ها چیست؟.
مبنای آن سوال یا پاسخ هست؟
آیا تاثیری هم دارد؟
(مثلا تخفیفی برای خرید)