2
تاریخ سکه پنجاه دیناری
سلام. لطفا بفرمایید یکان را چه عددی بخوانیم؟ سپاس