2
راهنمایی سکه پنج ریال ارور .
سلام عرص میکنم جناب اقای موسوی بزرگ وار .لطفا بفرماید که ارور در تصویر کمیاب است؟ یا نه .چقدر ارزش دارد ؟ باسپاس.