1
سکه 4/15 گرمی ضرب 1421 قمری یا قایم ال محمد
سکه ای دارم که 4/15 گرم وزن 22/2 تقریبا قطر و یک رو یا قایم ال محمد و تاریخ 1421 ق و در بالا جهان در انتظار توست و در پشت سکه خانه کعبه و در بالا جا الحق و زهق الباطل
بفرمایید طلاست عیار چند هست و ارزش دارد