2
ده شاهی رضاشاه
سلام. اگه ده شاهی رضاشاه برابر با 500 دینار بوده چرا مثل سکه 500 دینار از نقره ضرب نشده؟