0
ارزشگذاری سکه های یک دلاری
دو عدد سکه نقره یک دلاری 1795و 1872 دارم
ممکن هست ارزش گذاری بفرماید