0
اسکناس شماره سریال پشت هم
سلام
7عدد اسکناس 500 ریالی دارای شماره سریال پشت سرهم با ف امام چند تومن میارزه؟