سکه 1000 دینار احمد شاه
باسلام
لطفا ارزش و اصالت سکه هزار دینار احمد شاه قاجار را بفرمایید