0
سکه کدام پادشاهی دوره
با درود فراوان.
این سکه برای کدام پادشاهی و چه دوره است ؟
سپاس