0
تایید اصالت سکه و متن روی آن
باسلام
خواهشمند است اصالت این سکه و متن روی سکه و اینکه مربوط به چه دوره ای هست؟
باسپاس از کارشناسان محترم