0
قیمت اسکناس پهلوی
سلام
ببخشید قیمت این اسکناسها چقدر است؟
ببخشید قیمت 500 ریال محمد رضا شاه کیفیت بانکی در کتاب ۱۴۰۰ 20 میلیون تومان است کیفیت اسکناس من چند درصد است