0
سکه های دوره مغول
سلام خدمت اساتید گرامی
این دو سکه دوره مغول آیا ازش معنوی دارن ؟
نوشته روی سکه ها رو آیا میتوانید بخوانید؟
سپاس از شما