1
سکه 10 ریالی ارور گرفتگی قالب
با سلام
این سکه 10 ریالی ارور گرفتگی قالب دارد؟
در این صورت چقدر ارزش دارد؟