دلیل وجود شبه تصویر چهره شاه در پشت سکه
به چه علت در پشت سکه نقش چهره شاه انعکاس یافته؟
در حین فرآیند ضرب سکه چه اتفاقی باعث بروز این اتفاق شده ؟
تصویر به صورت فرو رفته در پشت سکه دیده میشود، آیا این اتفاق در این نوع سکه زیاد رخ داده است ؟